Avgol™ Media & Investor Center

אבגול תעשיות בע"מ; אבגול בע"מ הודעה לנושים


אבגול תעשיות בע"מ; אבגול בע"מ הודעה לנושים10/11/20

בהתאם לתקנה 3(א) לתקנות החברות (מיזוג), התש"ס-2000 ("התקנות"), מתכבדת החברה להודיע כי היום, ה-9 בנובמבר 2020, הגישה כל אחת מהחברות המפורטות לעיל לרשם החברות הצעת מיזוג על-פי הפרק הראשון לחלק השמיני של חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), על-פיה אבגול תעשיות 1953 בע"מ ("אבגול תעשיות") תתמזג כחברה קולטת, כמשמעותה בחוק החברות, עם אבגול בע"מ, כחברת יעד, כמשמעותה בחוק החברות. המיזוג כפוף להתקיימות תנאים שונים וקבלת אישורים נדרשים

נושי החברות רשאים לעיין בהצעת המיזוג, במשרדי אבגול תעשיות ברחוב שמשון 9 פתח תקווה, לאחר תיאום מראש בטלפון: [03-9061500], בימים א'-ה', בין השעות 10:00- 16:00. בהצעת המיזוג ניתן לעיין גם במשרדי רשם החברות