News Archive

אבגול תעשיות 1953 בע”מ (“החברה”) הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית מיוחדת (“האסיפה“) של בעלי מניות החברה, שתתקיים ביום ד’, 16 ביוני 2021 בשעה 13:00 במשרדי החברה, ברחוב השמשון 9, פתח תקווה, בית לקסוס (קומה 7). אסיפה נדחית, אם תידרש,

Read post

Close