אבגול תעשיות 1953 בע”מ (“החברה”) הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית מיוחדת (“האסיפה“) של בעלי מניות החברה, שתתקיים ביום ד’, 16 ביוני 2021 בשעה 13:00 במשרדי החברה, ברחוב השמשון 9, פתח תקווה, בית לקסוס (קומה 7). אסיפה נדחית, אם תידרש, תיערך ביום ג’, 23 ביוני 2021, באותו המקום ובאותה השעה.

על סדר יומה של האסיפה: (1) דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום 31.12.2020; (2) מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות’ כרואה החשבון המבקר של החברה; (3) מינוי של ה”ה דיליפ קומר אגרוואל, כריסטופר אנתוני קינאלי, אשוק קומר ארורה, שישיר ויג’יי פימפליקר, יעקב גולדמן ושחר רחים כדירקטורים בחברה; (4) מינוי של מר יעקב גולדמן כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה;(5) אישור תנאי העסקתו של מר טומי ביורנמן כמנכ”ל החברה.

המועד הקובע את זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה: יום ד’, 19 במאי 2021.

בעל מניות רשאי להצביע בנושא שעל סדר יומה של האסיפה באמצעות כתב הצבעה. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה לחברה: עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. כמו-כן, בעל מניות לא רשום רשאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב’ לפרק ז’2 לחוק ניירות ערך, התשכ”ח-1968. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעלי המניות: עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה.

למידע נוסף בנוגע לאסיפה ולהחלטות שעל סדר יומה, ראה הדוח המיידי שפרסמה החברה ביום ד’ 12 במאי 2021 (מס’ אסמכתא: 2021-01-084228) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע”מ שכתובתו http://maya.tase.co.il.

אבגול תעשיות 1953 בע”מ

Related Posts

Public Report, May 2023

Avgol believes in equality between women and men in every aspect, including regarding salary and any other remuneration. The company employs women and men work according to their skills and suitability for work, and

Read post
For all media enquiries, please contact our Marketing & Communications Partners:

Marketing by PHD
Cavalier Suite, The Barracks, Wakefield Road Pontefract, West Yorkshire United Kingdom WF8 4HH

Close